СПИСОК МОНОГРАФИЧЕСКИХ И НАУЧНО-СПРАВОЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ доктора исторических наук, профессора Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского А. А. Непомнящего

СПИСОК МОНОГРАФИЧЕСКИХ И НАУЧНО-СПРАВОЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ доктора исторических наук, профессора Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского А. А. Непомнящего

Историческое краеведение в Крыму (2 пол. XIX – нач. XX веков): библиографический указатель / Симферопольский гос. ун–т.– Симферополь, 1995.– 64 с.

Развитие исторического краеведения в Крыму в XIX – начале XX века: учебное пособие.– Симферополь: Таврия, 1995.– 105 с.

Очерки развития исторического краеведения Крыма в ХІХ – начале ХХ века.– Симферо­поль: Таврида, 1998.– 208 с.

Рецензии: Гордієнко Л. М. [Рец.] // Український історичний журнал.– Київ, 1999.– № 4.– С. 133–135; Дивний І. Краєзнавча історія Криму: в пошуках синтетичності // Студії з архівної справи та документознавства=Study on the archives and records sciences.– Київ, 1998.– Т. 3.– С. 185–187; Савчук В. С. [Рец.] // Культура народов Причерноморья.– Симферополь, 1998.– № 3.– С. 425–427; Ярмошик І. І. [Рец.] // Бібліотечний вісник.– Київ, 2000.– № 1.– С. 60.

Записки путешественников и путеводители в развитии исторического краеведения Крыма (последняя треть XVIII – начало XX века).– Киев, 1999.– 212 с.– (Серия: «Научно-справочные издания по истории Украины»; вып. 46).

Рецензии: Андрієнко А. Всі шляхи ведуть до Криму // Краєзнавство.– Київ, 2000.– № 1/2.– С. 256–257; Громенко С. Stepy, morze i góry: польские путешественники конца XVIII  – начала ХХ века о Крыме.– Симферополь: Антиква, 2011.– (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; Вып. 14).– С. 57–59; Громенко С. Дослідження подорожньої літератури в сучасній українській історіографії (1995–2012 рр.) // Польські студії / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія».– Київ, 2012.– № 5: Дух і літера, № 25.– С. 80–92;  Ищенко Я., Співак О. Джерела інформації для краєзнавців // Бібліотечний вісник.– Київ, 1999.– № 5.– С. 56; Кулешов С. Г. Цінне бібліографічне дослідження з історії краєзнавству Криму // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвідомчий зб. наук. праць / Український НДІ архівної справи та документознавства.– Київ, 2000.– Вип. 2.– С. 262–265; Раковский М. Е., Попова Т. Н. [Рец.] // Записки історичного факультету / Одеський держ. ун-т ім. І. І. Мечникова.– Одеса, 2000.– Вип. 10.– С. 291–293; Савчук В. С. Новое историко-библиографическое исследование // Библиотечное дело и краеведение: сб. научн. трудов / НАН Украины.– Киев; Симферополь: Крымучпедгиз, 1999.– Вып. 1.– С. 156–160; Урсу Д. П. Ценный труд по библиографии крымоведения // Там же.– С. 160–162.

Музейное дело в Крыму и его старатели (XIX – начало ХХ века): Биобиблиографическое исследование / Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского.– Симферополь, 2000.– 360 с.

Рецензии: Острой О. С. Историко-библиографическое исследование в области крымоведения // Библиография.– Москва, 2001.– № 1.– С. 125–126; Подгаецкий В. В. История музейного дела в Крыму и один из ее современных старателей // Культура народов Причерноморья.– Симферополь, 2000.– № 14.– С. 160–162; Раковський М. Ю., Попова Т. М. [Рец.] // Записки історичного факультету / Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова.– Одеса, 2001.– Вип. 11.– С. 395–397.

История и этнография народов Крыма: библиография и архивы (конец XVIII – начало ХХ века).– Симферополь: Доля, 2001.– 816 с.

Рецензии: Горбик В. О. [Рец.] // Український історичний журнал.– Київ, 2002.– № 4.– С. 137–139; Матяш І. Б. Цінне видання регіональної бібліографії // Культура народов Причерноморья.– Симферополь, 2001.– № 25.– С. 184–185; Паславский Т. Б. Новейшее библиографическое исследование в области истории и этнографии Крыма А. А. Непомнящего – важный этап развития исторического краеведения и библиографоведения // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «История».– Симферополь, 2001.– Т. 14(53), № 1.– С. 80–83; Раздорский А. И. Крым: история в библиографии // Мир библиографии.– Москва, 2003.– № 1.– С. 61–62; Пучков А. О. Загальне і дрібниці кримознавчої бібліографії // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць.– Київ, 2003.– Вип. 66: Спеціальний ювілейний випуск з нагоди десятиліття збірника: праці з української та східних мов.– С. 14–119; Пучков А. А. Общее и подробности крымоведческой библиографии: Новые книги А. А. Непомнящего // Пучков А. А. Архитектуроведение и культурология: избранные статьи.– Киев: Издательский дом А. С. С., 2005.– С. 632–640; Спірова В. І. Вагомий внесок у розвиток кримознавства // Бібліотечний вісник.– Київ, 2002.– № 3.– С. 61–62; Урсу Д. П. Крымоведение за 140 лет // Библиография.– Москва, 2002.– № 2.– С. 89–91; Швидько Г. К. Бібліографія і культура Криму // Гуманітарний журнал.– Дніпропетровськ, 2001.– № 1/2(9/10).– С. 179–181; Strojny A. [Recenzja] // Studia historyczne / Polska akademia nauk; oddzial w Krakowie; komisja historyczna.– Krakow, 2005.– R. XLVIII, z. 2(190).– S. 246–248.

Історичне кримознавство (кінець XVIII – початок ХХ століття): біобібліографічне дослідження.– Сімферополь: Бізнес-Інформ, 2003.– 456 с., іл.

Рецензии: Горбик В. О. Енциклопедія вивчення Криму // Український селянин: Зб. наук. праць.– Черкаси, 2003.– Вип. 7.– С. 175; Гребцова И. С. Интересное исследование в области регионалистики // Культура народов Причерноморья.– Симферополь, 2003.– № 43.– С. 294–296; То же // Там же.– 2004.– № 50, т. 2.– С. 158–160; Дубровіна Л. А. Розвиток історичного кримознавства: Енциклопедичне біобібліографічне дослідження А. А. Непомнящого // Бібліотечний вісник.– Київ, 2004.– № 1.– С. 50; Пучков А. О. Загальне і дрібниці кримознавчої бібліографії // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць.– Київ, 2003.– Вип. 6: Спеціальний ювілейний випуск з нагоди десятиліття збірника: Праці з української та східних мов.– С. 114–119; Пучков А. А. Общее и подробности крымоведческой библиографии: Новые книги А. А. Непомнящего // Пучков А. А. Архитектуроведение и культурология: Избранные статьи.– Киев: Издательский дом А. С. С., 2005.– С. 632–640; Швидько Г. К. Кримознавчі історичні студії // Гуманітарний журнал.– Дніпропетровськ, 2003.– № 3(19).– С. 130–134.

Арсений Маркевич: страницы истории крымского краеведения.– Симферополь: Бизнес-Информ, 2005.– 432 с., ил.– (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып. 3).

Рецензии: Бездрабко В. В. «Вони приносять смертним сліди відлинулих богів у темряву світової ночі…» або ремінісценції замість рецензії // Боспорские исследования=Bosporos Studies / Крымское отд. Ин-та востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины.– Симферополь; Керчь, 2006.– Вып. 11.– С. 387–393; Горбик В. А. Биография с человеческим лицом // Историческое наследие Крыма.– Симферополь, 2005.– № 11.– С. 202–204; Матвеева Л. В. [Рецензия] // Східний світ.– Київ, 2006.– № 1.– С. 188–189; Мельник Н. Арсеній Іванович Маркевич – «кримознавець номер Один» // Бібліотечний вісник.– Київ, 2005.– № 5.– С. 56–57; Нейжмак А. Достойне поповнення скарбниці кримського краєзнавства // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / Львівська наук. б-ка ім. В. Стефаника.– Львів, 2006.– Вип. 14.– С. 540–543; Пінчук Ю., Горак В. Життєвий і творчий шлях А. І. Маркевича в контексті історії кримського краєзнавства // Історичний журнал.– Київ, 2005.– № 5.– С. 124–125; Пучков А. Науковий життєпис Арсенія Маркевича // Мова та історія.– Київ, 2005.– Вип. 84.– С. 162–166; Пучков А. А. Бытоописание А. И. Маркевича в русле истории крымоведения // Библиография.– Москва, 2006.– № 6.– С. 64–67; Фокеев В. А. Классику-крымоведу посвящается // Мир библиографии.– Москва, 2006.– № 1.– С. 89–90; Хмарський В. М. Шлях історика на тлі доби // Записки історичного факультету / Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова.– Одеса, 2006.– Вип. 17: Присвячується ювілею професора кафедри нової та новітньої історії, доктора історичних наук Дмитра Павловича Урсу.– С. 418–422; Швидько Г. К. Кримознавство і наш край // Історія і культура Придніпров’я: невідомі та маловідомі сторінки: науковий щорічник.– Дніпропетровськ, 2006.– С. 231–233; Шичко С. «Оторвавшись от ветки родимой…» // Нёман.– Минск, 2010.– № 11.– С. 218–221.

Подвижники крымоведения.– Симферополь: издво «СГТ», 2006.– Т. 1.– 324 с., ил.– (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып. 7).

Рецензии: Зозуля С. Ю. Sturm und Dran у сучасному кримознавстві // Праці Центру пам’яткознавства / НАН України; УТОПІК.– Київ, 2008.– Вип. 14.– С. 277–282; Ковалевська О. Персоніфікована історія наукового Криму // Історичний журнал.– Київ, 2008.– № 1.– С. 113–114; Пучков А. А. Многовекторье крымской историографии // Художня культура: актуальні проблеми: науковий вісник / Ін-т проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України.– Київ, 2007.– Вип. 4.– С. 697–711; Пучков А. А. «Биобиблиография крымоведения»: многовекторье одной безбрежной темы // Питання історії науки і техніки.– Київ, 2008.– № 1.– С. 53–60; Рудый Г. Я. Важный вклад в историю региональных исследований // Историческое наследие Крыма.– Симферополь, 2007.– № 17.– С. 248–250; Титова О. М. Галерея портретів кримознавців // Праці Центру пам’яткознавства / НАН України; УТОПІК.– Київ, 2007.– Вип. 12.– С. 307–311; Тункина И. В. Фундаментальные исследования по истории науки // Питання історії науки і техніки.– Київ, 2009.– № 2.– С. 65–67.

Подвижники крымоведения. Т. 2: TAURICA ORIENTALIA / Респ. комитет АРК по охране культурного наследия.– Симферополь, 2008.– 600 с.– (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып. 12).

Рецензии: Дубровіна Л. Нове просопографічне видання з серії «Біобібліографія кримознавства» // Бібліотечний вісник.– Київ, 2009.– № 3.– С. 59–60; Кочубей Ю. Персоніфікована історія дослідження Криму // Народна творчість та етнографія.– Київ, 2009.– № 2.– С. 79–81; Ластовський В. В. Сучасний епос кримської історії // Соціальна історія: науковий збірник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.– Київ, 2010.– Вип. 6.– С. 130–131; Орел Л. В. [Рецензия] // Письменные памятники Востока.– Санкт-Петербург, 2012.– № 1(16) .– С. 281–283; Пучков А. А. Крымоведческая историография в ориентальном измерении: К новой книге Андрея Непомнящего // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: зб. наук. праць з мистецтвознавства, архітектурознавства, і культурології / Ін-т проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України.– Київ: Вид. дім А+С, 2009.– Вип. 6.– С. 491–504; Пучков А. А. Ориентальные ориентации крымской историографии // Праці Центру пам’яткознавства / НАН України; Українське т-во охорони пам’яток історії та культури.– Київ, 2009.– Вип. 16.– С. 282–294; Реєнт О. Нове ґрунтовне дослідження з історії кримознавства // Історичний журнал.– Київ, 2009.– № 3.– С. 125–126; Тункина И. В. Фундаментальные исследования по истории науки // Питання історії науки і техніки.– Київ, 2009.– № 2.– С. 65–67; Урсу Д. П. Енциклопедія кримознавства // Краєзнавство.– Київ, 2009.– № 1/2.– С. 236–238; Цыганкова Э. Г. [Рецензия] // Східний світ.– Київ, 2009.– № 2.– С. 173–175; Циганкова Е. Г. Орієнталістика в Україні в контексті історії науки // Схід і діалог цивілізацій: до ювілею Ю. М. Кочубея: зб. наук. статей / Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України.– Київ 2012.– С. 414–430.

Профессор Николай Эрнст: страницы истории крымского краеведения.– Киев: Стилос, 2012.– 464 с.– (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып. 15).

Рецензии: Василюк О. Д. Нове ґрунтовне дослідження про видатного сходознавця // Східний світ.– Київ, 2012.– № 4.– С. 189–191; Дзиговський О. М. Ґрунтовне дослідження з історії кримознавства та бібліотечної справи на Півдні України // Вісник Одеського національного університету. Сер.: «Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство».– Одеса, 2012.– Т. 17, вип. 2(8).– С. 147–149;  Михайлов В. В., Пученков А. С. [Рецензия] // Клио.– Санкт-Петербург, 2014.– № 9(93).– С. 147–148; Пінчук Ю. Історія кримознавства крізь життя професора Миколи Ернста // Київська старовина.– Київ, 2012.– № 5/6.– С. 214–216; Сминтина О. В. Портрет кримського краєзнавця перших радянських десятиріч // Праці Центру пам’яткознавства: зб. наук. праць / НАН України; Українське т-во охорони пам’яток історії та культури.– Київ, 2012.– Вип. 22.– С. 315–318; Тункіна І. Відкриваючи невідомі сторінки історії кримознавства // Краєзнавство.– Київ, 2012.– № 3.– С. 203–205; Gavrilyk N. [Рецензия] // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia.– Leiden, 2014.– Vol. 20, issue 2.– Р. 262–265.

История и этнография народов Крыма: библиография и архивы (1921–1945).– Симферополь: Антиква, 2015.– 936 с.– (Серии: «Крым в истории, культуре и экономике России»; «Биобиблиография крымоведения»; вып. 25).

Рецензии: Кондратюк Г. Н. Новый уровень исторического крымоведения // Крымское историческое обозрение.– Казань; Бахчисарай, 2016.– № 1.– С. 246–249; Леликова Н. К. Весомый вклад в развитие исторического крымоведения // Библиография и книговедение.– Москва, 2016.– № 2.– С. 107–109; Могаричев Ю. М. Свод научных знаний о Крыме: новая точка отсчета // Пространство и Время.– Москва, 2015.– № 4.– С. 300–302; Раздорский А. И. [Рецензия] // Историческая экспертиза.– Санкт-Петербург, 2016.– № 4.– С. 205–214; Титова О. М. Двадцять років наполегливої роботи у тисячі сторінок // Праці Центру пам`яткознавства: зб. наук. праць / НАН України; Українське т-во охорони пам’яток історії та культури.– Київ, 2016.– Вип. 29.– С. 269–275; Хайдаров Т. Ф. Книжная новинка // Золотоордынская цивилизация=Golden Horde Civilization.– Казань, 2016.– № 9.– С. 351–352; Шурыгина И. Л. Из ряда вон выходящий // Библиография.–  Москва, 2016.–  № 3.–  С. 117–119.

История Крыма / Е. Е. Бойцова, Я. В. Вишняков, А. В. Ганин, А. В. Исаев, В. В. Калиновский, А. В. Кузьмина, А. А. Непомнящий, Н. Н. Петрухинцев, А. Н. Романов, А. В. Севастьянов, А. А. Смирнов, И. А. Спивак, В. В. Хапаев; Российское военно-историческое общество. – Москва: Олма, 2015.– 464 с.

Рецензии: От античности до «Крымской весны» // Читаем вместе: навигатор в мире книг.– Москва, 2015.– № 4.– Апрель.– С. 17; Пученков А. Новый взгляд на историю Крыма // Родина.– Москва, 2015.– № 7.– С. 118–121.

Крым в русской исторической памяти: учебно-методическое пособие.– Москва: У Никитских ворот, 2015.– 112 с. (В соавторстве с В. В. Калиновским и В. Б. Хлебниковой).

История Крыма: в 2-х т. / Ин-т российской истории РАН; под ред. А. В. Юрасова; А. В. Белов, Н. Ю. Болотина, А. А. Непомнящий и др.– Москва: Кучково поле, 2017.– Т. 2.– 792 с, 8 л. ил.– (Серия: «Крым в истории, культуре и экономике России»).

Сто лет служения науке: научные школы Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского / авт.-сост. А. П. Фалалеев, Е. Н. Чуян, А. А. Непомнящий и др.– Симферополь: Ариал, 2017.– 552 с.

Академик С. Ф. Платонов и крымоведение.– Белгород: Константа, 2018.– 216 с.– (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып. 27).

Рецензии: Гелла Т. Н.Регион России в контексте интеллектуальной истории // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории / Ин-т всеобщей истории РАН.– Москва, 2019.– Вып. 68.– С. 364–371; Егоров А. Н., Михайлов В. В. С. Ф. Платонов и региональная история: новые материалы // Historia Provinciae: журнал региональной истории.– Череповец, 2020.– Т. 4, № 1.– С. 260–270; Митрофанов В. В. Новое направление в научно-организаторской деятельности С. Ф. Платонова // Вестник Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина.– Рязань, 2020.– № 1(66).– С. 111–118; Михайлов В. В. [Рецензия] // Клио.– Санкт-Петербург, 2018.– № 12(144).– С. 159–161; Тункина И. В. [Рецензия] // Вопросы истории.– Москва, 2019.– № 12, вып. 4.– С. 268–271; Шалак М. Новое исследование по истории науки на Юге России // Крымское историческое обозрение.– Казань; Бахчисарай, 2018.– № 2.– С. 234–241; Moseykina M. N. [Review] // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: «История России».– Москва, 2019.– Т. 18, № 2.– С. 458–463.

История Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского в документах и фотографиях / авт.-сост. А. А. Непомнящий, А. С. Кравчук.– Белгород: Константа, 2018.– 352 с., илл.

Рецензии: Гаджиев А. Н. [Рецензия] // Клио.– Санкт-Петербург, 2019.– № 2(146).– С. 198–200.

Профессора Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского / ред.-сост. А. А. Непомнящий, Д. А. Ломакин, В. А. Грушецкая, Э. М. Ислямов, А. С. Кравчук; Крымский федерал. ун-т им. В. И. Вернадского: в 3-х т.– Белгород: Константа, 2018.– Т. 1.– 404 с.; Т. 2.– 428 с.; Т. 3.– 380 с.

Сто лет служения науке и просвещению: исторический факультет Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского / Т. А. Гогунская, Д. В. Дорофеев, А. А. Задерейчук, Д. А. Малышев, А. А. Непомнящий, Э. Б. Петрова, Ж. В. Соколова.– Симферополь: Ариал, 2018.– 356 с.+16 с. илл.

Судьбы книг и людей в автографах личной библиотеки.– Белгород: Константа, 2019.– 264 с.– (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып. 28).

Рецензии: Тынянова О. Н. Люди и книги профессора Непомнящего: пространство России в пространстве частной библиотеки [Электронный ресурс] // Электронное научное издание Альманах Пространство и Время.– 2019.– Т. 16.– Вып. 3/4. Стационарный сетевой адрес: 2227-9490e-aprovr_e-ast16-3_4.2018.041.